Uwaga
Błąd


Kursy Szybkiego Czytania, EDU Szkoła szybkiego czytania, kurs

Szko?a szybkiego czytania i technik pami?ciowych, 16 lat do?wiadczenia, na rynku od 2004 roku Tel. 607 188 833 

wtorek, 13 Kwi 2021

Email Drukuj PDF

Wybierz z menu po lewej (EDU w Twoim mie?cie!) swoje miasto - skorzystaj z kursu lub od razu zadzwo? do centrali tel. 607 188 833.

 

Dzi?ki 15-letniemu do?wiadczeniu zespo?u 15 trenerw i 3 metodykw pisemnie gwarantujemy, ?e zarwno dzieci, jak i m?odzie? oraz doro?li po kursach uzyskaj? co najmniej nast?puj?ce wyniki:

alt

  • co najmniej o 200%-300% szybsze czytanie z zachowaniem lub podniesieniem poziomu zrozumienia czytanego tekstu, a poziom 500% poprawy lub wi?cej te? jest mo?liwy, co widzimy u pracowitych absolwentw,
  • 100% wi?ksze zapami?tywanie,
  • 100% lepsz? koncentracj?.

Zasady gwarancji s? podawane w umowie kursu oraz na bezp?atnych lekcjach prbnych.


Badania pedagogiczne przeprowadzone w okresie luty-kwiecie? 2008 przez Akademi? Marynarki Wojennej w Gdyni dowodz? skuteczno?ci metody szybkiego czytania u?ywanej przez EDU. Udowodniono, ?e osoby po kursach czytaj? oko?o pi?ciokrotnie szybciej z zachowaniem lub podniesieniem rozumienia czytanego tekstu. Wyniki bada? dost?pne s? w sekretariacie EDU.


Badania psychologiczne przeprowadzone na prze?omie kwietnia i maja 2008 przez Szko?? Wy?sz? Psychologii Spo?ecznej w Sopocie potwierdzi?y, ?e kursanci EDU ju? w trakcie szkolenia potrafi? zapami?tywa? wi?cej dzi?ki metodom stosowanym w EDU. Wyniki bada? do st?pne s? w sekretariacie EDU.

EDU w Twoim mie?cie!

Kontakt z EDU:

...