Uwaga
Błąd


Kursy Szybkiego Czytania, EDU Szkoła szybkiego czytania, kurs

Szko?a szybkiego czytania i technik pami?ciowych, 16 lat do?wiadczenia, na rynku od 2004 roku Tel. 607 188 833 

wtorek, 13 Kwi 2021

Email Drukuj PDF

Witam na stronach dla osb, ktre my?l? o wsp?pracy z EDU - oglnopolsk? firm? szkoleniow? z siedzib? g?wn? w Gdyni, prowadz?c? kursy szybkiego czytania dla dzieci, m?odzie?y, doros?ych oraz firm.

Zach?cam nauczycieli, pracownikw naukowych, wyk?adowcw, osby przedsi?biorcze oraz firmy do podj?cia wsp?pracy m.in. na zasadach franchisingu.

Przyst?puj?c do wsplnych dzia?a? zyskaj? Pa?stwo now? wiedz? i umiej?tno?ci. Po odbyciu rozmowy i uko?czeniu odpowiedniego kursu trenerskiego wg autorskiej metody Bartosza Raszewskiego, mog? Pa?stwo samodzielne prowadzi? kursy szybkiego czytania dla dzieci w wieku 8 - 12 lat, m?odzie?y i doros?ych.

Oprcz zdobycia unikalnych kwalifikacji zawodowych oraz czerpania rado?ci z pracy z dzie?mi lub doros?ymi, b?d? Pa?stwo usatysfakcjonowani finansowo prowadz?c zaj?cia fakultatywne na terenie swoich szk? i miast.

Z wyrazami szacunku, Albert Pietras - dyrektor zarz?dzaj?cy EDU

Mamy zaszczyt poinformowa?, ?e od pocz?tku dzia?alno?ci w 2004 r. do chwili obecnej z naszej oferty skorzysta?o ju? ponad tysi?c pi??set osb, to najlepszy wynik w Polsce. Zaledwie rok dzia?a? dzia?a? pozwoli?y otworzy? dwana?cie nowych o?rodkw, mamy nadziej?, ?e razem z Pa?stwem otworzymy ich znacznie wi?cej.

Je?li nurtuj? Pa?stwa jakie? pytania, to mo?ecie Pa?stwo zadzwoni? do sekretariatu Edu (w dni powszednie 10.00 - 16.00) tel. 58 625 70 58 i poprosi? o rozmow? z osob? zarz?dzaj?c? Edu - Albertem Pietrasem - na pewno udzieli Pa?stwu wyczerpuj?cych informacji. Zapraszamy tak?e do kontaktu mailowego: centrala@akademiaedukacji.pl

EDU w Twoim mie?cie!

Zadzwo? do EDU!

Przysz?y franczyzobiorco, skontaktuj si? i zapytaj o szczeg?y wsp?pracy!
Dyrektor i za?o?yciel EDU, Albert Pietras.

telefon: (58) 625 70 58
607 188 833
email: centrala@akademiaedukacji.pl

Zapytanie dotycz?ce franczyzy:

...