Uwaga
Błąd


Kursy Szybkiego Czytania, EDU Szkoła szybkiego czytania, kurs

Szko?a szybkiego czytania i technik pami?ciowych, 16 lat do?wiadczenia, na rynku od 2004 roku Tel. 607 188 833 

wtorek, 13 Kwi 2021

Czas zarabiania

Email Drukuj PDF

Z Albertem Pietrasem, dyrektorem Edu - Szko?y szybkiego czytania i technik pami?ciowych - firmy szkoleniowej rozmawiamy o tym, jak wystartowa? z w?asn? firm? w us?ugach edukacyjnych.

Co Pan ma na my?li, mwi?c "Teraz jest czas na zarabianie"?

W Edu mwimy, ?e zarabianie zaczyna si? teraz, bo w naszym modelu biznesowym franczyzobiorca zarabia ju? w pierwszym miesi?cu, a zacz?? mo?e w ka?dym. Wi?c dlaczego nie mia?by zarabia? od teraz? Elastyczny model Edu daje takie mo?liwo?ci, mimo ?e edukacja kojarzy si? z jesieni?.

Jak? franczyz? proponuje Edu?

Edu oferuje bardzo elastyczn? franczyz? na prowadzenie kursw szybkiego czytania, technik pami?ciowych i koncentracji dla trzech brandw, ka?dy w innej kategorii wiekowej (dzieci 7-8 i 10-12 lat, m?odzie? i doro?li oraz biznes). Zaczynamy od szkolenia podstawowego, ktre pozwala prowadzi? kursy z m?odzie?? i doros?ymi i daje cenne do?wiadczenie. Oczywi?cie, nie ka?da franczyza daje takie mo?liwo?ci jak nasza. O wsp?pracy my?limy d?ugoterminowo, dlatego warunki finansowe dla franczyzobiorcw dopasowujemy do ich rynku lokalnego. Elastyczne zasady daj? wi?ksz? rentowno?? i pewno?? powodzenia inwestycji.

?eby zarabia? na szkoleniach, trzeba si? przygotowa?. Czy rzeczywi?cie dopiero jesieni? powinni?my my?le? o rozpocz?ciu w?asnej dzia?alno?ci w bran?y edukacyjnej?

Podobno edukacja w?a?nie o tej porze roku przynosi najwi?ksze zyski. AP: Nawet je?li planujemy otworzy? dzia?alno?? po wakacjach, to i tak ju? dzisiaj powinni?my zacz?? my?le? i dzia?a? w tym biznesie. Trzeba dotrze? do informacji o rynku, o tym, jak zarabia?, na czym zarabia?. To najlepszy moment, by przyst?pi? do wsp?pracy, zacz?? si? szkoli? w tej bran?y, zdobywa? pierwsze do?wiadczenia i w sezonie mie? ju? ?wietnie prosperuj?c? firm?. Bo do zarabiania te? trzeba si? przygotowa?. Sp?nialscy maj? po prostu trudniej. Ale nikogo nie odsy?amy z kwitkiem, bo ka?demu chcemy da? szans?, by zarobi?. Podkre?lam jednak ca?y czas, ?e przygotowania do biznesu trwaj?. Dobrze przetestowa? swoje umiej?tno?ci przed sezonem i korzysta? na istnieniu firmy w ka?dym miesi?cu.

Dlaczego warto wsp?pracowa? z Edu?

Uwa?am, ?e rozwj intelektualny jest podstaw? w ?yciu. A podejmuj?c wsp?prac? z Edu, przedsi?biorca zyskuje dwukrotnie: rozwija w?asne umiej?tno?ci i uczy si?, jak rozwija? innych. St?d tyle satysfakcji p?yn?cej z tej wsp?pracy. Oferujemy rzecz we wsp?czesnym ?wiecie najcenniejsz? - wi?cej czasu, a wiadomo, ?e czas, to tak?e pieni?dz. Zasady, ktrymi si? kierujemy, wsp?pracuj?c z franczyzobiorcami, definiuj? cztery warto?ci: uczciwo??, wolno??, partnerstwo, elastyczno??.

Czy to elastyczno?? zmotywowa?a was do stworzenia modelu biznesu dostosowanego do lokalnego rynku?

Owszem. Elastyczno?? pozwoli?a te? utrzymywa? dobr? rentowno?? firmy. Pozwoli?a przetrwa? kryzys. W tym przejawia si? rwnie? nasza uczciwo?? - nie obiecujemy gruszek na wierzbie. Po podpisaniu umowy sugerujemy, ktry z proponowanych przez nas modeli, jest najbardziej skuteczny na danym rynku. A mamy trzy takie modele. Na pocz?tek proponujemy model uniwersalny dla m?odzie?y i doros?ych. Nast?pnie ch?tni mog? otrzyma? licencje na produkty dla dzieci - dwa, sprzedawane pod wspln? mark?, lub na dost?p do modelu biznesowego.

Kto mo?e przyst?pi? do wsp?pracy?

Mog? wsp?pracowa? z nami zarwno osoby, ktre nie prowadzi?y jeszcze dzia?alno?ci, i takie, ktre prowadz?. Nie zmuszamy do przeprofilowania si?. Oczywi?cie rekomendujemy u?ywanie marki Edu, poniewa? jest sprawdzona i daje du?e dochody. Dajemy te? mo?liwo?? samodzielno?ci na swoim terenie w dzia?aniu, w wyborze produktw, a nawet w cenach. Oczywi?cie mamy wytyczne, ktre sugeruj? pewn? polityk? wobec klientw i innych firm. Ale pozostawiamy partnerom du?o swobody, poniewa? oni najlepiej wiedz?, jak na ich lokalnym rynku wygl?da sytuacja i czego potrzebuj?.

Co dajecie swoim partnerom franczyzowym?

Mamy prawie siedmioletnie do?wiadczenie. Pomagamy w dostosowaniu biznesu do oczekiwa? rynku lokalnego, co jest kluczem do sukcesu. Najwi?ksz? zalet? wsp?pracy b?dzie u?ywanie sprawdzonych metod pozyskiwania klientw. Dzi?ki temu jeszcze przed inwestycjami mo?na ustali? rentowno??, jakiej mo?na si? spodziewa? na danym rynku. Wa?ne tak?e, ?e ju? pierwsze szkolenie jest uniwersalne i daje du?e mo?liwo?ci zarabiania.

Je?li nurtuj? Pa?stwa jakie? pytania, to mo?ecie Pa?stwo zadzwoni? do sekretariatu Edu (w dni powszednie 10.00 - 16.00) tel. 58 625 70 58 i poprosi? o rozmow? z osob? zarz?dzaj?c? Edu - Albertem Pietrasem - na pewno udzieli Pa?stwu wyczerpuj?cych informacji. Zapraszamy tak?e do kontaktu mailowego: centrala@akademiaedukacji.pl

EDU w Twoim mie?cie!

Zadzwo? do EDU!

Przysz?y franczyzobiorco, skontaktuj si? i zapytaj o szczeg?y wsp?pracy!
Dyrektor i za?o?yciel EDU, Albert Pietras.

telefon: (58) 625 70 58
607 188 833
email: centrala@akademiaedukacji.pl

Zapytanie dotycz?ce franczyzy:

...