Uwaga
Błąd


Kursy Szybkiego Czytania, EDU Szkoła szybkiego czytania, kurs

Szko?a szybkiego czytania i technik pami?ciowych, 16 lat do?wiadczenia, na rynku od 2004 roku Tel. 607 188 833 

wtorek, 13 Kwi 2021

Email Drukuj PDF

Wsp?pracuj?c z EDU mo?na zarabia? i kszta?ci? si? bez ryzyka i kosztw zak?adania i prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej. Zbudowali?my unikaln? ofert?, dla tych, ktrzy chc? sprbowa?.

Jest mo?liwo?? uzyskania dodatkowych dochodw kilku tysi?cy z?otych miesi?cznie!

Je?li kwoty, ktre Pa?stwo zarabaj? b?d? satysfakcjonuj?ce, a b?d? Pa?stwo chcieli zarabia? jeszcze wi?cej, wwczas b?dziemy negocjowali lepsze warunki franczyzowe. Wystarczy zg?osi? si?, wnie?? wpisowe, uko?czy? kurs trenerski, i ju? mo?na zarabia? na wsp?pracy z wed?ug zasad umowy zlecenia.

Nawet ulgowe sk?adki ZUS i koszty prowadzenia ksi?gowo?ci oraz ubezpiecze?, to koszty rz?du 6000 z?otych rocznie, ktre Pa?stwo oszcz?dz? wsp?pracuj? z EDU na zasadzie umowie zlecenia.

Prosz? zobaczy?! B?d? Pa?stwo mieli mo?liwo?ci zarabiania bez sta?ych op?at i obci?ze? zwi?zanych z prowadzeniem dzia?alno?ci gospodarczej

Jak zacz???

Je?li chc? Pa?stwo otrzyma? wi?cej informacji, prosz? przes?a? swoje CV oraz emaila zg?oszeniowego (na adres: centrala@akademiaedukacji.pl) z informacj? z jakiej miejscowo?ci chc? Pa?stwo dzia?a?. Decyduje kolejno?? zg?osze?.

Za co jest odpowiedzialny trener Edu?

  • Organizowanie i przeprowadzania zaj?? z dzie?mi lub m?odzie?? i doros?ymi.
  • Kontakty z klientami w miejscowo?ci zamieszkania i okolicy.
  • Reprezentowanie Edu na w/w obszarze.
  • Wsp?praca z innymi trenerami Edu w celu wzmacniania marki Edu.

Je?li nurtuj? Pa?stwa jakie? pytania, to mo?ecie Pa?stwo zadzwoni? do sekretariatu Edu (w dni powszednie 10.00 - 16.00) tel. 58 625 70 58 i poprosi? o rozmow? z osob? zarz?dzaj?c? Edu - Albertem Pietrasem - na pewno udzieli Pa?stwu wyczerpuj?cych informacji. Zapraszamy tak?e do kontaktu mailowego: centrala@akademiaedukacji.pl

EDU w Twoim mie?cie!

Zadzwo? do EDU!

Przysz?y franczyzobiorco, skontaktuj si? i zapytaj o szczeg?y wsp?pracy!
Dyrektor i za?o?yciel EDU, Albert Pietras.

telefon: (58) 625 70 58
607 188 833
email: centrala@akademiaedukacji.pl

Zapytanie dotycz?ce franczyzy:

...