Uwaga
Błąd


Kursy Szybkiego Czytania, EDU Szkoła szybkiego czytania, kurs

Szko?a szybkiego czytania i technik pami?ciowych, 16 lat do?wiadczenia, na rynku od 2004 roku Tel. 607 188 833 

wtorek, 13 Kwi 2021

Email Drukuj PDF

Najcz??ciej zadane pytania odno?nie wsp?pracy na zasadach franczyzy

Wsp?praca na zasadach franczyzy, opiera si? na za?o?eniu samodzielnej dzia?alno?ci gospodarczej, w ktrej jest powielany udany wzorzec biznesowy.

Ze wzgl?du na du?? ilo?? zapyta? postanowili?my zamie?ci? odpowiedzi na najcz??ciej zadawane. Odpowiedzi udziela Albert Pietras - dyrektor zarz?dzaj?cy Edu Szko?y szybkiego czytania i technik pami?ciowych.

Najwa?niejsze przy wyborze franczyzy jest wiarygodno?? franczyzodawcy. Je?li masz si? oprze? na do?wiadczeniu franczyzodawcy, bo chcesz powieli? udany wzorzec, to im wi?cej posiada jednostek w?asnych, tym jest bardziej godny zaufania - dlaczego? Poniewa? na pewno ma W?ASNE, DU?E DO?WIADCZENIE oraz znajomo?? r?nych rynkw. Je?li faktycznie jego model biznesowy jest dochodowy, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby sam na nim zarabia?. PRAWDA?

FRANCZYZODWCA, KTRY MA DU?O JEDNOSTEK W?ASNYCH, nie szuka g?wnego ?rd?a zarabiania we franczyzie, wiec zazwyczaj DAJE LEPSZE WARUNKI WSP?PRACY. Zatem zapraszamy Pa?stwa do wsp?pracy!

1. Jakie s? wymagania wobec franczyzobiorcw: wiek/p?e?, dotychczasowe do?wiadczenie, umiej?tno?ci?

Minimum 21 lat, wykszta?cenie wy?sze (ale tu mo?emy rozpatrzy? wyj?tki) i zami?owanie do szkole?, rozwoju osobistego i uczenia, to podstawowe cechy oraz co oczywiste przedsi?biorczo?? - ch?? pracy na otwartym rynku. Podczas prowadzenia zaj?? - na treningach szybkiego czytania i technik pami?ciowych potrzebna jest rwnie? otwarto?? i komunikatywno??, empatia. Mile widziane do?wiadczenie w pracy z lud?mi, zw?aszcza z grupami, to na pewno pomaga. Z pewno?ci? osoby, ktre "otar?y si?" o szeroko poj?t? o?wiat? b?d? mia?y troch? ?atwiej.

2. Jakie s? warunki finansowe inwestycji?

  • A. Jaka jest kwota ca?kowita kwota inwestycji?
    W zale?no?ci od typu licencji.
  • B. W jakiej kwocie zamykaj? si? koszty remontu?
    Nie trzeba adaptowa? specjalnie sali - zwyk?a wyk?adowa lub szkolna wystarczy a w szczeglnych przypadkach nawet tego nie trzeba. Mamy model podstawowej us?ugi z dwoma wariantami, gdzie nie jest potrzebna ?adna sala
  • C. Jaki jest szacowany okres zwrotu z inwestycji?
    Zwrot inwestycji nast?puj? po 1-2 miesi?cach.

3. Czy franczyzobiorcy samodzielnie musz? poszukiwa? lokalu do prowadzenia biznesu, czy mog? liczy? na pomoc franczyzodawcy w tym zakresie? W jakich miejscach najcz??ciej znajduj? si? Pa?stwa lokale? Jakiej s? wielko?ci?

Poszukiwanie powinno odbywa? si? samodzielnie, ale udzielamy informacji, jakie lokale dobrze si? sprawdzaj?. Tutaj podam tylko ciekawostk?, ?e wsp?pracuj?c z Edu dopuszczamy rwnie? sytuacj?, ?e osoba zachowuje niskie koszty i nie wynajmuje na sta?e ?adnego lokalu. Jest to mo?liwe i op?acalne.

4. Co oferuj? Pa?stwo w ramach pakietu franczyzowego swoim partnerom (szkolenia, oprogramowanie, podr?cznik operacyjny, projekt lokalu itp.)?

Franczyzobiorca otrzymuje przekazanie modelu biznesowego, czyli dopasowanie rynku lokalnego, prawo do u?ywania logo i marki Edu, szkolenie sprzeda?owe - jak pozyskiwa? klientw, szkolenie trenerskie - jak prowadzi? zaj?cia, szkolenie z prezentacji i wyst?pie? publicznych, skrypt trenerski z konspektami treningw, dost?p do bogatej biblioteki, bezp?atnie wzory sprawdzonych materia?w reklamowych, miejsce na stronie serwerze i stronie www, z mo?liwo?ci? wsparcia sprzeda?y.

5. Co stanowi najwi?ksze utrudnienie w otwarciu punktu franczyzowego Pa?stwa partnerw?

Stereotyp, ?e w edukacji zarabia si? tylko jesieni?.

6. Czy planujecie Pa?stwo rozwj w innych krajach (je?li tak, to w jakich i dlaczego w?a?nie tam)?

Ch?tnie podejmiemy wsp?prac? z partnerami z zagranicy na zasadzie masterfranczyzy. Bierzemy pod uwag? ka?dy kraj, a zw?aszcza Wielk? Brytani?, Irlandi?, Islandi?, Norwegi?, Hiszpani?, USA.

7. Czy istnieje sezonowo?? w Pa?stwa biznesie? Je?li tak, to na czym ta sezonowo?? polega?

W Edu prowadzimy dzia?alno?? bardzo elastycznie, wi?c typowa sezonowo?? wyst?puje - edukacja kojarzy si? z miesi?cami jesiennymi, ale 9 lat do?wiadczenia pozwoli?o znale?? op?acalne rozwi?zania, tak?e poza sezonem. Oferujemy m.in. us?ugi pozbawione problemu sezonowo?ci, dzi?ki czemu we wsp?pracy z Edu zarabia? mo?na w ka?dym miesi?cu. Dos?ownie. ??cznie z grudniem i wakacjami.

8. Jakie pojawiaj? si? w bran?y nowe trendy, jak bran?a mo?e zmieni? si? w perspektywie najbli?szych lat? Jak rynek przedstawia si? dzisiaj?

Tak, w ostatnich latach rynek si? bardzo zmieni?. Edukacja jest reformowana przez w?adze zwierzchnie i pojawi?y si? du?e zmiany, a w najbli?szych 2-3 latach szykuj? si? kolejne zmiany. Zatem w wielkim skrcie tylko elastyczno?? w dzia?aniu i budowie portfela klientw ma sens./p>

9. Czy preferuj? Pa?stwo partnerw prowadz?cych ju? w?asn? dzia?alno?? w bran?y, ktrzy zapragn?li przyst?pi? do sieci, czy osoby ktre dopiero co zak?adaj? firm? i robi? to od razu pod logo sieci??

Nie szczeglnych preferencji nie mamy. Oczywi?cie ?atwiej jest sprzeda? us?ugi pod t? sam? mark? co firma, ale mamy kilku partnerw, ktrzy mieli ju? na w?asnym rynku renom? i postanowili wsp?pracowa?, prowadz?c szkolenia wg modelu i pod mark? Edu, ale zachowuj?c swj stary szyld. Na tym m.in. polega nasz elastyczno??. Mo?esz tylko zyska?.

Je?li nurtuj? Pa?stwa jakie? pytania, to mo?ecie Pa?stwo zadzwoni? do sekretariatu Edu (w dni powszednie 10.00 - 16.00) tel. 58 625 70 58 i poprosi? o rozmow? z osob? zarz?dzaj?c? Edu - Albertem Pietrasem - na pewno udzieli Pa?stwu wyczerpuj?cych informacji. Zapraszamy tak?e do kontaktu mailowego: centrala@akademiaedukacji.pl

EDU w Twoim mie?cie!

Zadzwo? do EDU!

Przysz?y franczyzobiorco, skontaktuj si? i zapytaj o szczeg?y wsp?pracy!
Dyrektor i za?o?yciel EDU, Albert Pietras.

telefon: (58) 625 70 58
607 188 833
email: centrala@akademiaedukacji.pl

Zapytanie dotycz?ce franczyzy:

...