Uwaga
Błąd


Kursy Szybkiego Czytania, EDU Szkoła szybkiego czytania, kurs

Szko?a szybkiego czytania i technik pami?ciowych, 16 lat do?wiadczenia, na rynku od 2004 roku Tel. 607 188 833 

wtorek, 13 Kwi 2021

Kurs dla dzieci z 2-3 i 4-6 klasy SP - szybkie czytanie ze zrozumieniem, koncentracja, efektywna nauka, notowanie kreatywne, trening skutecznego uczenia si?, techniki pami?ciowe i trening pami?ci

Email Drukuj PDF

Wybierz z menu po lewej (EDU w Twoim mie?cie!) swoje miasto lub miejscowo?? - skorzystaj z kursu lub od razu zadzwo? do centrali
tel. 607 188 833.

Kursy "?atwiej i lepiej si? ucz?, bo szybko czytam" rozwijaj? dzieci intelektualnie i emocjonalnie, przeznaczone s? dla dzieci ucz?szczaj?cych do szko?y podstawowej. Osobne grupy s? dla dzieci z klas 2-3 oraz 4-6 (osobne kursy dla dzieci z klas 7 i 8 kliknij tutaj). Dzi?ki metodzie otwartej mo?emy rwnie? przyj?? na kurs dzieci z trudno?ciami w czytaniu, uczeniu si? czy koncentracji (tak?e dyslektykw).Dzieci po kursach maj? lepsze oceny w szkole i lepiej sobie radz? w ?yciu.

kursy szybkiego czytania dla dzieci

Rozwijamy potencja? intelektualny dzieci! Uczymy dzieci jak si? ?atwo i skutecznie uczy?.

Twoje dziecko po uko?czeniu kursu b?dzie:

 • kilkakrotnie szybciej si? uczy?o, tak?e j?zykw obcych
 • ?atwiej zdawa?o sprawdzian szstoklasisty, egzaminy, testy, matur?
 • czyta?o oko?o pi?ciokrotnie szybciej ze zrozumieniem
 • ?atwiej zapami?tywa?o daty, s?wka, definicje, poj?cia, wiersze itp.
 • wolne od k?opotw dyslektycznych
 • mia?o lepsze oceny - szansa na lepsz? szko?? i lepsz? przysz?o??
 • po?wi?ca?o mniej czasu na uczenie si?, a wi?cej na odpoczynek

Kurs jest przeznaczony dla dzieci:

 • pragn?cych ?atwiej i skuteczniej si? uczy?, czyta? szybciej ze zrozumieniem i wszechstronnie rozwija? si? intelektualnie (my?lenie kreatywne i logiczne, sprawne kojarzenie, wy?wiczona pami?? i koncentracja)
 • oraz dla dzieci maj?cych: problemy z koncentracj?, problemy z czytaniem, k?opoty z pami?ci?, trudno?ci z uczeniem si?, podejrzenia lub rozpoznan? dysleksj? lub dysleksj? rozwojow? oraz dla dzieci nie maj?cych powy?szych k?opotw

Zarys programu:

 1. Wszechstronny trening pami?ci.
 2. Doskonalenie dotychczasowej techniki czytania i nauka szybkiego czytania z du?ym zrozumieniem czytanego tekstu.
 3. ?wiczenia poprawiaj?ce koncentracj? uwagi.
 4. Zastosowanie technik pami?ciowych u?atwiaj?cych zapami?tywanie dat, poj?? i s?wek z j?zyka obcego oraz du?ych zbiorw informacji.
 5. Tworzenia notatek nieliniowych do przedmiotw szkolnych, ktre pomagaj? lepiej zapami?tywa? i przypomina? informacje.
 6. Praktyczne zastosowanie metod skracaj?cych czas uczenia si? i podnosz?cych jego efekty.
 7. Nowoczesne sposoby nauki ortografii.
 8. Zasady organizacji czasu i planowania nauki.kursy szybkiego czytania dla dzieci
 9. Trening twrczego my?lenia i rozwijanie wyobra?ni.
 10. Nauka logicznego my?lenia.
 11. Kinezjologia edukacyjna.
 12. ?wiczenia rozwijaj?ce emocjonalnie.
 13. Trening podnosz?cy wiar? we w?asne mo?liwo?ci.
 14. Praktyczne radzenie sobie z emocjami.
 15. Nauka radzenia sobie w sytuacjach stresuj?cych.
 16. Kszta?towanie umiej?tno?ci spo?ecznych.

Zobacz film z zaj??!

EDU w Twoim mie?cie!

Tak?e dla dyslektykw

Je?li Ty lub Twoje dziecko ma dysleksj?, to warto pami?ta?, ?e metoda EDU jest ju? przygotowana dla dyslektykw, czyli takie osoby rwnie? b?d? mia?y du?e efekty po kursie.

Kontakt z EDU:

...